Handels- en economisch recht
Opgenomen op 07/06/2021
On demand
Dr. Nele Somers
1u

Update auteursrecht

·       Europese richtlijn over auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (Richtlijn (EU) 2019/790)
 
Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG goedgekeurd. De lidstaten moeten deze richtlijn omzetten in nationaal recht tegen 7 juni 2021.
 
In deze richtlijn komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Het eerste luik van de richtlijn voorziet in vier nieuwe verplichte uitzonderingen: 
 
1.     Uitzondering voor tekst- en datamining met het oog op wetenschappelijk onderzoek; 
2.     Uitzondering voor tekst- datamining buiten de context van wetenschappelijk onderzoek; 
3.     Uitzondering met betrekking tot gebruik van werken en andere materialen in digitale en grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten; 
4.     Uitzondering met betrekking tot het behoud van cultureel erfgoed. 
 
Het tweede luik voorziet in maatregelen met het oog op een ruimere toegang tot beschermde content die niet meer in de handel is. De doelstelling hiervan is om de culturele erfgoedinstellingen de mogelijkheid te bieden om deze werken die permanent deel uitmaken van hun collectie, binnen bepaalde grenzen te gebruiken. 
 
Een derde luik betreft de verbetering van de positie van rechthebbenden in het licht van meer digitaal en grensoverschrijdend gebruik auteursrechtelijk beschermde content.
 
En in het vierde luik tot slot omvat maatregelen tot waarborg van een passende en billijke vergoeding voor auteurs en uitvoerend kunstenaars voor de exploitatie van hun werken en prestaties. 
 
 
·       Linking and framing sinds het arrest van het HvJ VG Bild-Kunst
 
Met het arrest van het Hof van Justitie VG Bild-Kunst van 9 maart 2021(C‑392/19) breidt het Hof haar rechtspraak omtrent het begrip “publieke mededeling” op het internet verder uit. In het kader van prejudiciële vraag diende het Hof na te gaan of framing (waarbij een website binnen haar eigen beeld (een deel van) een andere website weergeeft), een mededeling aan het publiek uitmaakt in de zin van artikel 3 (1) Infosoc-richtlijn. 
 
Het Hof oordeelt dat wanneer een rechthebbende technisch maatregelen treft of oplegt aan zijn licentiehouders om zijn werk slechts beschikbaar te stellen aan een beperkt publiek (bijvoorbeeld abonnees van een website) het publiek dat zich in strijd met deze maatregelen toch toegang kan verschaffen tot het werk, een nieuw publiek uitmaakt dat de rechthebbende bij de eerste bekendmaking niet voor ogen had. 
 
Door het omzeilen van deze maatregelen en het beschermde werk aldus toch op een andere website door middel van framing toegankelijk te maken, vindt een nieuwe mededeling aan het publiek plaats in de zin van artikel 3(1) InfoSoc-richtlijn.
 
Op grond van welke overwegingen kwam het Hof tot dit oordeel en welke impact heeft deze uitspraak? 
 
 
·       De doorverkoop van e-books, uitputting van auteursrecht?
 
Bij arrest van 19 december 2019 (Nederlandse Uitgevers bond / Tom Kabinet C-263/18) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de levering aan het publiek van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink niet valt onder het distributierecht maar een mededeling aan het publiek is. Bijgevolg is de uitputtingsregel niet van toepassing op e-books. Deze regel stelt dat eens rechthebbende een werk op de markt heeft gebracht, hij zich niet kan verzetten tegen de doorverkoop van dit werk. 
 
Met dit arrest maakt het Hof aldus een onderscheid tussen e-books en papieren boeken, waarop de regel van uitputting wel van toepassing is.
 
  1. Hoe kwam het Hof tot deze beslissing en op grond waarvan maakt zij dit onderscheid?
  2.  Wat is het verschil met de tweedehandsverkoop van software, waarop de regel van uitputting wel van toepassing conform het arrest UsedSoft van 3 juli 2012 (C-128/11)? 
 
 
·       spanningsveld tussen AI en auteursrechten 
 
Het toepassingsgebied van AI is ruim en divers en dringt al maar meer door in ons dagelijks leven. AI-machines zijn tot steeds meer in staat en kunnen zo ook vandaag creëren als ware kunstenaars.
 
Voorbeelden zijn The Next Rembrandt (https://www.nextrembrandt.com/), waarbij men aan de hand van AI een computer een schilderij wil laten maken volgens het artistieke DNA van Rembrandt, de film Sunspring (https://en.wikipedia.org/wiki/Sunspring) die werd geschreven door een AI-machine of het schilderij van Edmond Belamy van de hand van een AI-machine dat in 2017 voor 432.500 USD werd geveild (D. Deckmyn, "Is de computer kunstenaar", De Standaard, 13 december 2019).
 
  1. Kan zo’n AI-machine dan ook auteursrechten claimen op zijn creaties? 
  2. Kan een AI-machine met andere woorden creatieve keuzes maken en zodoende zijn persoonlijke stempel op het werk drukken? 
  3. Zo niet, kan de ontwikkelaar, de eigenaar of de bediener van de AI-machine dit dan wel? 

Spreker

Dr. Nele Somers

Accreditatie

IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2020-05957 Erkend voor 1 punt permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning te kunnen aanvragen

Kostprijs & data

€ 105,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker. Het webinar blijft 2 weken beschikbaar. Na inschrijving ontvangt u de mail met link en kan u de link op uw account terugvinden bij de knop webinars.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Ook de on-demand webinars zijn erkend voor betaling met KMO-portefeuillesubsidies indien deze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de opleiding interactief is, dit betekend dat de spreker beschikbaar is voor bijkomende vragen die rechtstreeks betrekking hebben tot de opleiding – bij Utopix is dit steeds mogelijk tijdens de periode dat de link beschikbaar is voor de deelnemer
  • de opleiding moet afgrond worden binnen het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd
  • de deelnemer zeker de opleiding volgt
  • er een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op basis van gearchiveerde controle

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be