Burgerlijk recht
21/08/2019
Professor Gerd Verschelden, Raadsheer Sven Mosselmans, Meester Annette Van Thienen
09:00 tot 17:30
Zwijnaarde

Summerschool dag 1: Actualia personen-en familierecht & Uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context

In de voormiddagsessie brengt prof. Gerd Verschelden (UGent) de deelnemers een selectie van recente wetgeving en rechtspraak in het brede domein van het personen- en familierecht, met bijzondere aandacht voor de modernisering van de burgerlijke stand, arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in afstammingszaken, nieuwe mogelijkheden voor ouders van levenloos geboren kinderen, problemen bij de motivering van kinderalimentatieovereenkomsten en interessante rechtspraak inzake echtscheiding en wettelijke samenwoning.


Na een welverdiende middagpauze komen Raadsheer Sven Mosselmans en Mr. Annette Van Thienen volgende voor u toelichten:

Vanuit de praktijk van de magistraat inzake familiaal vermogensrecht worden een aantal procedurele topics/actualia belicht inzake de minnelijke vereffening-verdeling en de gerechtelijke vereffening-verdeling (in de zin van de artt. 1207 e.v. Ger.W.) met focus op de onverdeeldheden/uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context

Programma

08:30 - 09:00
Registratie inclusief welkomstkoffie
09:00 - 12:30
Seminarie inclusief koffiepauze
12:30 - 13:30
Middaglunch
14:00 - 17:00
Seminarie inclusief koffiepauze
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Professor Gerd Verschelden

Gerd Verschelden is hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij actueel Basisbegrippen van recht, Personen- en familierecht en de Grondige studie personen- en familierecht doceert.
 
Hij was/is promotor van doctoraten over o.m. EOT-overeenkomsten, de onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten, draagmoederschap, afstamming na medisch begeleide voortplanting, minnelijke schikking in familiezaken en bemiddeling.
 
Gerd Verschelden is actief als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Familierecht, als co- hoofdredacteur van het verzamelwerk Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, vaste medewerker van de Juristenkrant en als redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht en het Tijdschrift voor Vrederechters en Politierechters. Het is ook redactielid van het Belgisch-Nederlandse open access forum Familie & Recht (Boom Juridische Uitgevers, Den Haag). Hij werkt mee aan een aantal geannoteerde wetboeken: als redacteur van het Gerechtelijk Wetboek met bijzondere wetgeving en als hoofdredacteur van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek. Bijzondere Wetgeving (die Keure, Brugge). Daarnaast is hij ook hoofdredacteur van de boekenreeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht (Larcier) en coördinerend hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR).
 
Gerd Verschelden is auteur van een 5-tal monografieën, editor van een 15-tal verzamelwerken, auteur van meer dan 50 bijdragen in verzamelwerken, meer dan 40 tijdschriftartikelen en meer dan 20 substantiële annotaties over diverse aspecten van het personenrecht en familierecht. Hij schreef meer dan 180 korte duidende annotaties (vnl. voor het Nieuw Juridisch Weekblad) en 100-tal juridische columns en editorialen (voor de Juristenkrant, resp. het Tijdschrift voor Familierecht).
 
Hij is directeur van het Instituut voor Familierecht, codirecteur van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht  en voorzitter van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht.

Raadsheer Sven Mosselmans

Sven Mosselmans was advocaat bij de balie te Brussel (1995-2000). Nadien was hij tot mei 2008 referendaris bij het Hof van Cassatie. Van mei 2008 tot januari 2014 was hij rechter in de rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. In januari 2014 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Beroep te Gent. Tegelijk is hij verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, eerst als assistent (1995-2001) en vervolgens als vrij wetenschappelijk medewerker. Hij behaalde ook een aggregatie voor het onderwijs in de rechten (KU Leuven, 1995). Hij is eveneens verbonden aan de UGent als academisch consulent (sinds 2008).
Hij publiceerde een 150-tal wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht. In 1997 won hij de TPR-prijs met de bijdrage "Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige kinderen: het EVRM, The Recommendation on parental responsabilities en het IVRK als leidraad?". 
Hij is redactielid van het “Tijdschrift voor Vrederechters” (sinds 1998) en van het “Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht” (sinds 2003). Hij maakt deel uit van de (kern)redactie van het “Rechtskundig Weekblad” (sinds 2004). Hij is eveneens vaste medewerker van het “Tijdschrift voor Notarissen” (sinds 2005). Hij maakt verder deel uit van de adviesraad van de reeks “Algemene Praktische Rechtsverzameling” (sinds 2009), van de redactieraad van de reeks “Patrimonium” (sinds 2009) en van het “Tijdschrift voor Familierecht” (sinds 2014).

Meester Annette Van Thienen

Mr. Van Thienen is licentiaat in de rechten – Master in de rechten – Universiteit Gent 2005 (burgerlijk recht en strafrecht) met grote onderscheiding. Sinds 2005 is ze verbonden aan de balie van Dendermonde en vanaf 2009 praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep vakgroep Burgerlijk recht, sinds 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
Houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken", zoals bedoeld in artikel 425 Sv.

Binnen haar kantoor specialiseert mr. Van Thienen zich tot  familiaal vermogensrecht, personenrecht en aansprakelijkheidsrecht.
Tevens is ze regelmatig spreker op diverse voordrachten en auteur van diverse publicaties waaronder 
  • Recht van terugkoop versus recht van wederinkoop: is de strijd gestreden?", TBBR 2009, 403
  • "Het terugkooprecht: een overzicht van rechtspraak" in G. VERSCHELDEN (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat – Deel 21, Brugge, die Keure, 2012, 159
  •  "Procedurele aspecten van de aangifte, het uitstel en de weigering tot voltrekking van het (schijn)huwelijk", TBBR 2014, 60

Accreditatie

BIBF:Voormiddag 95012 Erkend voor 3u permanente vorming Namiddag 95013 Erkend voor 3,5u permanente vorming
IAB:Voormiddag:Erkenning in aanvraag Namiddag:B0560/2017-12 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
Nationale Kamer van Notarissen:Erkenning in aanvraag
OVB:Voormiddag 2018-04623 Erkend voor 3 punten permanente vorming Namiddag 2018-04624 Erkend voor 3 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 380,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Nieuwgoed
Grotesteenweg Zuid 8
9052 Zwijnaarde

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be