Wetsontwerp GDPR klaar!

25/06/2018
Bron: A-lex advocaten, mr Julie Van Acker
Geschreven door: Utopix

België heeft na wat zwoegen en zweten eindelijk een, laten we zeggen ambitieus wetsontwerp in de Kamer ingediend dat tegelijkertijd een aantal zaken wil doorvoeren:

 

-         Een verdere uitwerking van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Hierna “GDPR”)

 

-         De omzetting van de Richtlijn 2016/680  van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde overheden met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (hierna “Richtlijn”).

 

-         De omkadering van een aantal gegevensverwerkingen die niet gedekt zijn in de GDPR en de voorziening in een aantal bijzondere bepalingen.