Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag per fax worden ingediend

10/09/2019
Bron: Meese advocaten
Geschreven door: mr Joachim Meese
In een arrest van 3 september 2019 (P.19.0911.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag worden ingediend per fax. Weliswaar moet er zekerheid zijn dat het verzoek uitgaat van de verzoeker of zijn raadsman, maar die zekerheid vereist niet dat het verzoekschrift een originele handtekening bevat van de verzoeker of zijn raadsman (randnr. 3 van het arrest).

Als het verzoekschrift met een aan de verzoeker of zijn raadsman toegeschreven handtekening wordt gefaxt en niet wordt betwist dat de handtekening wel degelijk die is van de verzoeker of zijn raadsman, mag het verzoekschrift dus niet onontvankelijk worden verklaard.