De nieuwe detacheringswet

29/09/2020
Bron: Crivits & Persyn
Geschreven door: Crivits & Persyn

Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren of tijdelijk in België tewerkstellen. Onder meer om sociale dumping te vermijden is de werkgever tijdens de detachering ertoe gehouden bepaalde Belgische arbeidsvoorwaarden na te leven. Indien de detachering minder dan 12 maanden duurt, moet de werkgever alle Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen en algemeen verbindend verklaarde cao’s naleven (met uitzondering van de aanvullende pensioenregelingen).

De nieuwe detacheringswet voorziet in bijkomende arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden indien de duur van de detachering 12 maanden overschrijdt. Na 12 maanden hebben gedetacheerde werknemers immers ook recht op alle Belgische wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden die niet strafrechtelijk gesanctioneerd zijn (met uitzondering van de regels voor het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de aanvullende pensioenregelingen). Deze bijzondere regeling zal enkel van toepassing zijn op de arbeidsprestaties die worden geleverd na de eerste 12 maanden en na 30 juli 2020. De wet voorziet evenwel in een tijdelijke uitzondering op de verplichting om de bijkomende arbeidsvoorwaarden toe te passen: de werkgever kan door middel van een gemotiveerde kennisgeving een uitzondering vragen voor een bijkomende termijn van 6 maanden.

De nieuwe detacheringswet voorziet verder nog in een soort antimisbruikbepaling voor het geval een werkgever een eerder gedetacheerde werknemer vervangt door een andere gedetacheerde werknemer met dezelfde functie, voor “dezelfde taak en op dezelfde plaats”. In het geval van dergelijke “keten” van vervangingen wordt voor de duur van de tewerkstelling van de vervangende werknemer alle periodes van de betrokken gedetacheerde werknemers bij elkaar opgeteld. Deze maatregel is evenwel slechts van toepassing op arbeidsprestaties die worden geleverd na 30 juli 2020, zowel door de vervangen werknemers als door de vervangende werknemers.

De nieuwe wet behoudt het principe dat toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan de detachering beschouwd worden als deel van het loon voor zover zij niet worden betaald ter vergoeding van werkelijke kosten. De nieuwe detacheringswet verduidelijkt in deze context dat de toeslagen of vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten die in algemeen verbindend verklaarde cao’s zijn voorzien, slechts moeten worden toegekend aan gedetacheerde werknemers die van en naar hun gewone werkplaats in België reizen en werknemers die van hun gewone werkplaats in België tijdelijk naar het buitenland moeten.