Corona & HR – Update 25 april 2020

25/04/2020
Bron: Sherpa Law
Geschreven door: Dylan Casaer
Tijdelijke werkloosheid – gevolgen voor jaarlijkse vakantie,
eindejaarspremie en aanvullende voordelen

Intussen zijn al méér dan 1,2 miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid ingevolge de Coronacrisis.
Belangrijk is dat werkgevers weten dat er door deze tijdelijke werkloosheid ook gevolgen
zijn voor de opbouw van het jaarlijks verlof en voor de eindejaarspremie in sectoren waar deze
wordt toegekend.
Voor het jaarlijks verlof is in beginsel de huidige tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nog
géén gelijkgeschakelde periode, maar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie laat weten dat er
wordt gewerkt aan een regeling (via een nieuw Koninklijk Besluit) om hieraan te verhelpen. Dagen
tijdelijke werkloosheid tussen 1 februari en 30 juni 2020 zouden worden gelijkgesteld voor jaarlijks
verlof, waardoor werknemers geen verlofdagen verliezen door de tijdelijke werkloosheid.
Voor de eindejaarspremie moet gecontroleerd worden wat er voorzien is in de toepasselijke cao
van het paritair comité. In de meeste paritaire comités voor arbeiders is er hiervoor wél een
gelijkstelling voorzien, voor bedienden is dat veel minder het geval omdat tijdelijke werkloosheid
voor bedienden veel uitzonderlijker is. De cao van het aanvullend paritair comité voor bedienden
(PC 200) waaronder veel ondernemingen vallen, heeft hiervoor géén regeling voorzien. Uiteraard
is het steeds mogelijk om op ondernemingsvlak een regeling te voorzien om te vermijden dat
bedienden een deel van hun eindejaarspremie zouden kwijtspelen.
Voor de aanvullende voordelen (bedrijfswagen en andere) zijn er op het eerste zicht weinig
implicaties, dat is echter anders voor de groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.

Daarvoor wordt tijdelijke werkloosheid niet zomaar gelijkgeschakeld met gewerkte periodes. De
verzekeringssector verbond er zich alvast toe om deze gelijkschakeling bij de verzekeraars aan
te bevelen, maar dat is dus nog geen zekerheid.

Tijdelijke werkloosheid en ziekte

Wist u dat als uw werknemer ziek wordt gedurende een periode van tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht, er géén verplichting bestaat om gewaarborgd loon uit te betalen. De wettelijke
regeling die hiervoor bestaat voor arbeiders, wordt per analogie toegepast op bedienden.
Hierdoor zal de werknemer bij ziekte uitkeringen krijgen via zijn ziekenfonds, maar dus géén loon
van de werkgever of uitkering vanwege de RVA.

Tijdelijke werkloosheid : overmacht of economische redenen ?

De regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is in Corona-tijden de algemene
regeling geworden, maar wat houdt dit in voor de tijdelijke werkloosheid wegens economische
motieven? Deze mogelijkheid bestaat wél degelijk nog steeds en zal zeker in post-lockdown
periode nog zijn nut hebben voor veel bedrijven die nog de naschokken ondervinden of nog niet
volledig kunnen opstarten. Zeker tot 31.05.2020 is echter de procedure tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht veel interessanter omdat ze flexibeler is en nauwelijks motivatie vereist.
Voorlopig duurt deze uitzonderingsperiode tot 31.05.2020 maar de verwachting is dat ook voor
de periode nadien er nog een overgangsperiode zal zijn waarbij overmacht kan ingeroepen
worden voor bedrijven die nog hinder ondervinden.

Vakantiedagen annuleren : kan dit eenzijdig?

Stel dat uw werknemer zijn zomerverlof al heeft vastgelegd en hij wil daar nu op terugkomen
omdat het ernaar uitziet dat zijn buitenlandse trip zal geannuleerd worden. Maar evengoed is het
mogelijk dat u de eerste weken na de lockdown zoveel mogelijk werknemers aan de slag wenst
om de verloren productie in te halen. Kan verlof zomaar geannuleerd worden? Neen, de FOD
Werkgelegenheid stelt duidelijk dat in de mate dat het opnemen van verlof in gezamenlijk akkoord
3 tussen werkgever en werknemer dient te gebeuren, dit ook vereist is voor het annuleren van
verlof.

Thuiswerkvergoeding verhoogd

Vanaf april werd de forfaitaire onkostenvergoeding die kan uitbetaald worden aan medewerkers
die thuiswerken verhoogd naar 129,48 € voor een volledige maand thuiswerk. Daarnaast kan er
bijkomend tot 20 € per maand worden betaald aan werknemers die een eigen PC gebruiken of
hun eigen internetconnectie. Indien medewerkers ook na de exit in thuiswerk-modus blijven,
kunnen deze bedragen worden toegekend.