Nieuws

COVID-19: STRENGERE VERPLICHTINGEN VOOR DE WERKGEVER VANAF 12 JANUARI 2021

18/01/2021
Bron: A lex advocaten
Geschreven door: Julie Van Acker
Zoals de pers reeds te kennen gaf, heeft de overheid ‘in alle stilte’ de maatregelen om het coronavirus tegen te houden, verlengd tot 1 maart 2021.
Lees meer

Cassatie 7 december 2020: uitstel van erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij verblijving gemeenschap aan langstlevende

12/01/2021
Bron: Deknudt Nelis
Geschreven door: Guillaume Deknudt
Het Hof van Cassatie heeft recent een belangwekkend arrest geveld aangaande een  discussiepunt in de rechtsleer en de praktijk voor al wie zich inlaat met nalatenschapsdossiers.
Lees meer

Wetsvoorstel tot wijziging van de insolventiewet

25/11/2020
Bron: Crivits & Persyn
Geschreven door: Marthe Oosthuyse
Op 21 oktober 2020 diende Koen Geens een wetsvoorstel met diverse wijzigingen inzake de insolventie van ondernemingen in. Daarin worden twee doelstellingen naar voren geschoven. Ten eerste wil het wetsvoorstel de gevolgen van het arrest Plessers voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure door overdracht onder gerechtelijk gezag (GROG) regelen. Daarnaast wil het ook de aangekondigde golf van (dure) faillissementen als gevolg van de coronacrisis indijken.
Lees meer

FISCALE STEUNMAATREGELEN VOOR VENNOOTSCHAPPEN IN TIJDEN VAN COVID-19: DE 'CARRY-BACK'

10/11/2020
Bron: A-lex advocaten
Geschreven door: Justine Bouckaert
Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie zijn er veel nieuwe fiscale gunstmaatregelen ingevoerd. Een van deze specifieke steunmaatregelen is de tijdelijke carry-back, die ondernemingen financiële ademruimte moet geven.
Lees meer

Welke gevolgen heeft de tweede lockdown voor de Algemene Vergadering?

04/11/2020
Bron: Ockier advocaten
Geschreven door: Louise Van Wassenhove
Afgelopen periode was het zo dat professionele activiteiten (en dus ook de algemene vergaderingen van mede-eigenaars) met 40 personen konden plaatsvinden. De gevreesde tweede lockdown heeft echter roet in het eten gegooid. Sinds de inwerkingtreding van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden de fysieke contacten drastisch teruggeschroefd. Echter is het wel zo dat het Ministerieel Besluit geen melding maakt van het al dan niet organiseren van professionele activiteiten.
Lees meer

Materiële vaststellingen in een PV met bijzondere bewijswaarde zijn niet helemaal onaantastbaar

09/10/2020
Bron: Criminis, Meese advocaten
Geschreven door: mr Joachim Meese
Wanneer een proces-verbaal bijzondere bewijswaarde heeft, dan moet de rechter de materiële vaststellingen die door de verbalisanten persoonlijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen, tot bewijs van het tegendeel (zie bijv. Cass. 24 januari 2007, P.06.1195.F).
Lees meer

De nieuwe detacheringswet

29/09/2020
Bron: Crivits & Persyn
Geschreven door: Crivits & Persyn
De Europese lidstaten waren als gevolg van de herziene Detacheringsrichtlijn verplicht om hun detacheringsregels voor werknemers vóór 30 juli 2020 aan te passen. België deed dit met een wet van 12 juni 2020, die in werking trad op 30 juli 2020.
Lees meer

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN AANDELEN: EEN GOED KOPPEL?

10/09/2020
Bron: A-lex advocaten
Geschreven door: Nicolas Lauwers
De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de start van nieuwe tutorials.
 
In deze video licht Nicolas Lauwers toe waarom het aangewezen is dat gehuwden met een vennootschap een huwelijkscontract afsluiten.
Lees meer

Juli & Augustus

29/06/2020
Bron: Utopix
Geschreven door: Utopix
Terug volop aan de slag voor juli en augustus!
Zowel op locatie als @home opleidingen.
Lees meer

Blij om u terug te zien!

15/06/2020
Geschreven door: Utopix
We zijn blij om u terug te mogen verwelkomen!
Lees meer

Nieuw regels voor detachering van werknemers Europese herziene Detacheringsrichtlijn omgezet

02/06/2020
Bron: Claeys & Engels
Geschreven door: Utopix
Zoals aangekondigd in onze newsflash van 9 juli 2018 zijn de lidstaten van de Europese Unie als gevolg van de herziene Detacheringsrichtlijn verplicht om hun detacheringsregels voor 30 juli 2020 aan te passen. Donderdag 28 mei 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers in de Kamer goedgekeurd. De tekst is nu definitief en moet nu nog enkel in het Belgisch Staatblad worden gepubliceerd.
Lees meer

Cassatie 9 maart 2020: Osmose bij de procedure vereffening-verdeling

26/05/2020
Bron: Deknudt Nelis
Geschreven door: Guillaume Deknudt
Bij arrest van 9 maart 2020 diende het Hof van Cassatie uitspraak te doen of er wars van de hangende (oude) procedure vereffening-verdeling bij de notaris een aparte procedure kon worden gevoerd omtrent een misbruik van volmacht.
Lees meer

IEDEREEN KLAAR VOOR DE DAC 6-RICHTLIJN? VERPLICHTE AANGIFTE GRENSOVERSCHRIJDENDE CONSTRUCTIES VANAF 1 JULI 2020

13/05/2020
Bron: A-lex advocaten
Geschreven door: Justine Bouckaert
Vanaf 1 juli 2020 moeten ‘intermediairs’ (en in subsidiaire orde, belastingplichtigen) aangifte doen van agressieve grensoverschrijdende ‘constructies’. Deze aangifteverplichting is een omzetting in de Belgische wetgeving van de DAC 6-Richtlijn (of Directive Administrative Cooperation 6). Daarenboven geldt er een overgangsperiode voor constructies waarvan de eerste stap reeds geïmplementeerd is tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020. Melding moet hiervan gebeuren uiterlijk 31 augustus 2020.
Lees meer

De digitale notarIële volmacht is een feit

08/05/2020
Bron: Ockier & partners advocaten
Geschreven door: Utopix
Op 8 april 2020 werd een wetsvoorstel ingediend houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronaviru,, teneinde de ondertekening van notariële akten via een digitale volmacht mogelijk te maken; Sinds 4 mei 2020 is dit een feit.
 
Lees meer

Uitleg on-demand webinar

04/05/2020
Bron: Utopix
Geschreven door: Utopix
Een woordje uitleg over hoe onze on-demands webinars in zijn werk gaan.
- Hoelang kan u het bekijken?
- Kan u pauzeren of herbekijken?
Lees meer

CORONAVIRUS - BLIJF IN UW KOT, OOK VOOR UW VERMOGENSPLANNING

05/05/2020
Bron: A-lex Advocaten
Geschreven door: Nicolas Lauwers
Niettegenstaande de enorme impact van de genomen corona-maatregelen op ons dagelijkse leven, beletten deze niet dat u nog steeds kan overgaan tot het verrichten van een vermogensplanning.
 
Op donderdag 23 april 2020 heeft het federaal parlement een wet goedgekeurd met enkele specifieke maatregelen die betrekking hebben op het verrichten van een vermogensplanning.
 
In deze video licht Nicolas Lauwers toe hoe u ook vanop afstand de overgang van uw vermogen naar de volgende generatie kan regelen.
Lees meer

Welke persoonsgegevens mogen ondernemingen verwerken in de strijd tegen COVID-19?

30/04/2020
Bron: Claeys & Engels
Geschreven door: Newsflash Claeys & Engels
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 nemen bedrijven uiteenlopende preventiemaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gaat van vragenlijsten (over recente bestemmingen, medische symptomen,…) tot het meten van de lichaamstemperatuur (met een thermometer of zelfs met warmtebeeldcamera’s) en het afnemen van immuniteitstests. In het kader van deze maatregelen worden in de meeste gevallen persoonsgegevens van werknemers en bezoekers verwerkt. Hoe ver mag een onderneming hierin gaan
Lees meer

Corona & HR – Update 25 april 2020

25/04/2020
Bron: Sherpa Law
Geschreven door: Dylan Casaer
Ook al werd er intussen beslist tot een gefaseerde exit, een aantal aspecten blijven van bij de
verdere afhandeling van de Corona-maatregelen voor de voorbije periode. Tegelijk zullen niet
alle bedrijven vanaf 4 mei terug volledig kunnen opstarten of zullen ze deels een thuiswerk-modus
behouden. Daarom bezorgen we u graag een update van wat er van belang is voor uw personeel.
Lees meer

Vakantieverhuur in tijden van CORONA

15/04/2020
Bron: Ockier advocaten
Geschreven door: Evelien De Both
Nu het Coronavirus steeds verder oprukt in Europa en de rest van de wereld, stellen steeds meer huurders en verhuurders van vakantiehuizen in het binnen- en buitenland zich vragen over de gevolgen hiervan voor hun geplande vakantie[1].  
 
Bij Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 heeft de federale regering besloten dat recreatieve en toeristische logies, met inbegrip van vakantiewoningen, verplicht moeten sluiten voor toerisme. In dit zelfde besluit werd afgekondigd dat personen zich niet langer kunnen verplaatsen voor niet-essentiële verplaatsingen.
Dat het niet langer mogelijk zal zijn de geplande vakantie te laten plaatsvinden zolang de bovenstaande maatregelen van kracht zijn, is duidelijk. De vraag die zich echter stelt is welke partij voor de gevolgen van deze beslissing dient in te staan.
Lees meer

Grondwettelijk Hof vernietigt versoepelde regeling over afbraak en heropbouw van appartementsgebouwen

09/03/2020
Bron: Ockier advocaten
Geschreven door: Alexander Mondy
Bij wet van 18 juni 2018 werd de wet op de mede-eigendom grondig gewijzigd. Eén van de belangrijke nieuwe bepalingen van deze wet voorzag in de mogelijkheid voor de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars om, in specifieke gevallen, te beslissen tot afbraak en heropbouw van het appartementsgebouw met een 4/5e meerderheid van de stemmen.
Lees meer

Goedkeuring boek 3 Goederen

04/02/2020
Bron: De Kamer
Geschreven door: Vlaamse regering
De Kamer keurde vorige donderdag 30 januari het wetsvoorstel houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek goed tijdens de plenaire vergadering.
Lees meer

Het nieuwe jaar brengt voor ‘oude’ vennootschappen de dwingende regels van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

28/01/2020
Bron: Deknudt Nelis
Geschreven door: Stéphanie Berghman & Eveline Van De Gejuchte
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (het WVV) is meteen in werking getreden op 1 mei 2019 voor ‘nieuwe’ vennootschappen, namelijk deze die ná deze datum rechtspersoonlijkheid hebben verworven. Bestaande vennootschappen konden er vanaf dan ook voor opteren zich reeds spontaan aan de nieuwe regels te onderwerpen.
Lees meer

DE BOEKHOUDING VAN EEN FAMILIALE MAATSCHAP VOLGENS DE CBN: DE ONDUIDELIJKHEID BLIJFT

07/11/2019
Bron: A-lex advocaten
Geschreven door: Nicolas Lauwers
Ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht wordt iedere maatschap, inclusief de familiale maatschap, voortaan bestempeld als “onderneming”. Deze kwalificatie heeft onder andere tot gevolg gehad dat iedere maatschap zich tegen uiterlijk 30 april 2019 moest inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Lees meer

Hof van Justitie beperkt nationale sancties tegen detacheringsfraude

22/10/2019
Bron: Odigo advocaten
Geschreven door: Kurt Devos & Valérie Demasure
Ah, never mind that outer space stuff: let's get down to earth."* Het Hof van Justitie oordeelde op 12 september 2019 dat lidstaten die formele verplichtingen in het kader detachering sanctioneren met fikse boetes, het vrij verkeer van diensten disproportioneel beperken (C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 en C‑148/18).
Lees meer

INBRENG VAN EEN EIGEN GOED IN DE HUWGEMEENSCHAP, GEVOLGD DOOR SCHENKING : FISCAAL RECHTSMISBRUIK ?

15/10/2019
Bron: https://www.sherpalaw.be/nieuws/inbreng-van-een-eigen-goed-in-de-huwgemeenschap-gevolgd-door-schenking-fiscaal-rechtsmisbruik-
Geschreven door: Sherpa Law
Op 16 februari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich gebogen over de situatie waarbij een inbreng van een eigen goed in de huwgemeenschap, gevolgd wordt door een schenking van dit goed door beide echtgenoten. Ze stelde in haar Omzendbrief dat deze situatie een fiscaal misbruik betreft. Wij durven dit te betwijfelen.
Lees meer

Ook heimelijke telefoonopnames kunnen dienen als bewijs

08/10/2019
Bron: Schoups advocaten
Geschreven door: Geert De Buyzer & Dario Dechièvere
Stel u voor: om te bewijzen dat hij een factuur wel degelijk heeft geprotesteerd, brengt uw klant een heimelijk opgenomen telefoongesprek als bewijs bij. Mag de rechter daarmee rekening houden?
Lees meer

Vlaams Regeerakkoord

01/10/2019
Bron: Vlaamse regering
Geschreven door: Vlaamse regering
 SAMENVATTING 
Vlaanderen staat sterk. De werkloosheid is laag, de productiviteit hoog, en dankzij onze ambitie, onze veerkracht en onze creativiteit scheren we hoge toppen. Cultureel, maatschappelijk en economisch stralen we. Toch is er ook onbehagen. Samenleven in diversiteit stelt ons voor uitdagingen. En te veel mensen hebben het moeilijk om rond te komen, ook als ze aan het werk zijn. Het gevoel leeft dat de lasten en lusten niet altijd evenredig verdeeld zijn. 
Lees meer

Beding van aanwas: nieuws van Vlabel!

01/10/2019
Bron: Deknudt Nelis
Geschreven door: Evy Dhaene & Eveline Van De Gejuchte
Vlabel heeft zich recent opnieuw uitgesproken over de belastbaarheid van een beding van aanwas in een aantal voorafgaande beslissingen. Twee daarvan springen in het oog:
Lees meer

Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag per fax worden ingediend

10/09/2019
Bron: Meese advocaten
Geschreven door: mr Joachim Meese
In een arrest van 3 september 2019 (P.19.0911.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag worden ingediend per fax. Weliswaar moet er zekerheid zijn dat het verzoek uitgaat van de verzoeker of zijn raadsman, maar die zekerheid vereist niet dat het verzoekschrift een originele handtekening bevat van de verzoeker of zijn raadsman (randnr. 3 van het arrest).
Lees meer

Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) op de helling? Kamer roept staat van rechtsonzekerheid uit.

03/09/2019
Bron: Schoups advocaten
Geschreven door: Dave Mertens
1)   Nieuwe regels inzake contracteren B2B

Naar huidig Belgisch recht moeten (kunnen) ondernemingen een belangrijk onderscheid maken tussen contracteren met consumenten enerzijds en ondernemingen anderzijds. Ingevolge Europese regelgeving gelden er ten aanzien van consumenten immers merkelijk meer regels en beperkingen. Hiermee is allermist gezegd dat (contract)vrijheid in de B2B-relatie onbeperkt geldt. Er staan de feitenrechter diverse instrumenten ter beschikking, zoals de bevoegdheid om overdreven schade- of concurrentiebedingen te matigen. Voorts bestaat er (bijzonder) dwingend recht dat ‘zwakkere’ ondernemingen wil beschermen. De Handelsagentuurwet (Titel 1), Wet Precontractuele Informatie (Titel 2), Alleenverkoopwet (Titel 3, Boek X WER) en Wet Financiering KMO’s zijn daar voorbeelden van. Zo ook het verbod op misbruik van dominante marktpositie (art.IV.2 WER).

Lees meer

Nieuwe Pachtdecreet in het Waalse Gewest vanaf 1 januari 2020

25/06/2019
Bron: Odigo advocaten
Geschreven door: Stefaan Desrumaux
De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake huur en pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen. Er wordt verwacht dat het Vlaamse Gewest tijdens de (komende) nieuwe legislatuur een ook nieuw Pachtdecreet zal uitvaardigen. Het moet gezegd; het overleg tussen de verschillende belanghebbenden is beslist geen sinecure. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van dit Waalse Pachtdecreet dat in werking zal treden op 1 januari 2020.
Lees meer

(Conventionele) onderhoudsbijdragen voor kinderen voortaan transparanter

20/05/2019
Bron: DeknudtNelis
Geschreven door: Guillaume Deknudt
De wetgever heeft een aantal wijzigingen op het vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen ingevoerd, teneinde voor meer transparantie te zorgen. Deze wijzingen situeren zich op drie vlakken (motivering van het bedrag, een regeling voor de buitengewone kosten en een aantal verplicht op te nemen vermeldingen) en zijn op 10 januari 2019 in werking getreden. Recent is ook het aangekondigde KB verschenen met een lijst van buitengewone kosten waarvoor voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk akkoord is vereist.
Lees meer

Sociale verkiezingen 2020....tijd om nu actie te ondernemen

02/04/2019
Bron: VGD
Geschreven door: Ebe Verhaegen
Om de vier jaar worden sociale verkiezingen gehouden om een comité voor preventie en bescherming en/of een ondernemingsraad op het werk aan te stellen. Als je als werkgever gemiddeld minstens 50 werknemers hebt, dan moet je een comité voor preventie en bescherming (CPBW) oprichten. Ondernemingen met gemiddeld minstens 100 werknemers moeten naast een CPBW ook een ondernemingsraad (OR) oprichten. De volgende verkiezingen vinden plaats in 2020. Dit lijkt nog verre toekomstmuziek, maar dat is het niet. Om te berekenen of je aan die bewuste grenzen zit, was het laatste kwartaal van 2018 namelijk ook belangrijk.
Lees meer

WITTE ROOK VOOR WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

01/03/2019
Bron: Sherpa Law
Geschreven door: mr Tom Vanraes, Sherpa Law
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht.
Lees meer

Hof van cassatie bevestigt onmiddellijke werking soepelere procedurewet

11/02/2019
Bron: mr Joachim Meese, Criminis
Geschreven door: mr Joachim Meese
In een arrest van 5 februari 2019 (P.18.0793.N) heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat een soepelere procedurewet onmiddellijk van toepassing is op alle hangende zaken.
Lees meer

De huurwaarborg: wat verandert er op 1 januari 2019?

07/01/2019
Bron: Odigo advocaten
Geschreven door: Michiel Deweirdt
Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid. Op 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. 
Lees meer

Zes maanden na de inwerkingtreding van de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

07/01/2019
Bron: Odigo advocaten
Geschreven door: Stefaan Desrumaux en Nele Dejaegere
Krachtens de wet van 31 mei 2017 moeten alle aannemers, architecten en andere bouwactoren (zoals studiebureaus) sinds 1 juli 2018 bij het bouwen van een woning een verzekering aangaan die hun tienjarige aansprakelijkheid dekt. 
Lees meer

Nieuwe wetsontwerp "bewijs' binnen het burgerlijk wetboek

07/11/2018
Bron: De Belgische kamer
Geschreven door: Utopix

Gisteren werd het nieuwe wetsontwerp betreffende het bewijsrecht neergelegd in de Kamer.

Dit ontwerp moderniseert het 'Bewijsrecht'.

Lees meer

AANDACHT VEREIST BIJ DE UITWERKING VAN TOEKOMSTIGE GESPLITSTE AANKOPEN

29/10/2018
Bron: A-lex advocaten, meester Kevin Desmet
Geschreven door: Kevin Desmet

Het is reeds enkele maanden geleden dat de Raad van State het VLABEL-standpunt nr. 15004 met betrekking tot de fiscale gevolgen van gesplitste aankopen en gesplitste inschrijvingen heeft vernietigd (RvS 12 juni 2018, nr. 241.761).

Lees meer

In House opleidingen!

29/10/2018
Bron: Utopix
Geschreven door: Utopix

Globale erfovereenkomst: opgelet met het recht van terugkeer!

18/10/2018
Bron: Deknudt Nelis advocaten

Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden.

Lees meer

Minister bevestigt vergaande gevolgen hervorming vennootschapsbelasting

02/10/2018
Bron: Vandelanotte
Geschreven door: Els Van Eenhooge - Julie Vantomme

Meer dan een half jaar na de inwerkingtreding van de eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting, komen er nog heel wat onduidelijkheden aan de oppervlakte. De minister probeert kort en bondig duidelijkheid te scheppen in het fiscale kluwen, maar brengt tegelijk enkele bijkomende complexiteiten aan het licht.

Lees meer

Woonuitbreidingsgebieden: wat is nog mogelijk?

01/10/2018
Bron: Ockier & Partners Advocatenkantoor
Geschreven door: Michaël De Mol

In zitting van 20.07.2018 heeft de Vlaamse Ministerraad haar principiële goedkeuring verleend aan een voorontwerp van wijzigingsdecreet inzake de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

 

 

Lees meer

De arbeidsmarkt in beweging: nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen op komst

20/09/2018
Bron: Vandelanotte
Geschreven door: Lieven Goossens & Anneleen Wydooghe

De regering-Michel heeft afgelopen zomer heel wat sociaalrechtelijke maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat er een ruimere flexibiliteit op de arbeidsmarkt is. Zo werden er zes geblokkeerde wetsvoorstellen goedgekeurd en werd er een akkoord bereikt over de ‘arbeidsdeal’.

Lees meer

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

31/08/2018
Bron: Bright, mr. Steven Seyns

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking.

Lees meer

Utopix Gazette/ editie 2

28/08/2018
Bron: Utopix

Editie 2/ Najaar 2018

Quality is not an act it is a habit!

Bekijk ons programma voor het najaar.

Lees meer

Verplichte registratie voor dienstverleners aan vennootschappen vanaf 1 september

27/07/2018
Bron: VGD

Dienstverleners aan vennootschappen zullen vanaf 1 september 2018 verplicht worden om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. Deze registratie is onderworpen aan een aantal bijkomende voorwaarden. Wie deze nieuwe wetgeving met de voeten treedt, riskeert een boete van 250 tot 250.000 EUR.

Lees meer

Belgische antimisbruikbepaling ten val

14/08/2018
Bron: Odigo, mr Kurt Devos

Het is een open deur intrappen. De antimisbruikbepaling van oud staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez is strijdig met het gemeenschapsrecht. Het Hof van Justitie heeft op 11 juli 2018 beslist over de inbreukprocedure tegen België (C-356/15), nadat de uitspraak vorig jaar sine die was uitgesteld.

Lees meer

Wetsontwerp GDPR klaar!

25/06/2018
Bron: A-lex advocaten, mr Julie Van Acker
Geschreven door: Utopix

België heeft na wat zwoegen en zweten eindelijk een, laten we zeggen ambitieus wetsontwerp in de Kamer ingediend dat tegelijkertijd een aantal zaken wil doorvoeren

Lees meer

Hervorming van het vennootschapsrecht: tweede lezing

28/05/2018
Bron: Presscenter
Geschreven door: Utopix

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Lees meer

Kan een Belgische handelaar een factuur uitreiken zonder Belgische btw?

17/05/2018
Bron: VGD

Een intracommunautaire levering van goederen: een factuur zonder btw en toch ingedekt zijn tegen risico navordering btw ...

Lees meer

Studentenarbeid: waar moet je als werkgever rekening mee houden?

22/05/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

De zomervakantie nadert met rasse schreden! Daarom frissen we dan ook graag de belangrijkste regels rond de tewerkstelling van studenten even op. Op deze manier ben je zeker dat je volledig conform bent met de wetgeving indien je studenten aanneemt deze zomer.

Lees meer

Wet tot het hervormen van het ondernemingsrecht ook relevant voor de (burgerlijke) maatschap

23/05/2018
Bron: Deknudt Nelis Advocaten

Met de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, die op 27 april 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt de basiswetgeving voor ondernemingen hernieuwd.

Lees meer

Inwerkingtreding systeem cash for cars

15/05/2018
Bron: Claeys & Engels

De wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding is eindelijk gepubliceerd!

Lees meer

Verhuur met BTW: regering hakt alsnog de knoop door

07/05/2018
Bron: Odigo advocaten- Thomas Vuylsteke
Geschreven door: Utopix

Goed nieuws in verband met de verhuur van onroerende goederen: vanaf oktober 2018 zal dan toch de mogelijkheid bestaan tot btw-belaste onroerende verhuur.

Lees meer

Facultatief stelsel onroerende verhuur met btw

02/04/2018
Bron: Vandelanotte-Dries Torreele, Joren Vanlerberghe
Geschreven door: Utopix

In het kader van de begrotingscontrole heeft de federale regering beslist een optionele btw-heffing op onroerende verhuur in te voeren. 

Lees meer

Recente wijzigingen aan de Vastgoedmakelaarswet: meer transparantie!

03/04/2018
Bron: Ockier & Partners advocaten- Mr Ludo Ockier
Geschreven door: Utopix

Het kabinet van de Minister van Middenstand werkte al langer aan een reeks wijzigingen aan de Vastgoedmakelaarswet.

Lees meer

Effectentaks in werking getreden!

23/03/2018
Bron: Els Van Eenhooghe- Vandelanotte
Geschreven door: Utopix

 De inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel was oorspronkelijk voorzien op 1 januari 2018. Door enkele kritieken van de Raad van State en een politiek kat-en-muisspel, werd de goedkeuring van de maatregel echter uitgesteld.   

Lees meer

Dan toch een optionele BTW verhuur?

28/03/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

Tijdens de afgelopen begrotingscontrole heeft de regering de hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. 

Lees meer

Het nieuwe erfrecht en de Vlaamse schenk- en erfbelasting: Voorontwerp van Decreet licht tipje van de sluier

07/03/2018
Bron: Deknudt Nelis advocaten
Geschreven door: Utopix

Vanaf 1 september 2018 zal het nieuwe erfrecht dan ook effectief in werking treden. Tot op heden was het evenwel koffiedik kijken wat de fiscale impact zou zijn van sommige nieuwe bepalingen in de nieuwe erfwet.

Lees meer

Wachtdienst thuis: toch arbeidstijd? Arrest van het Europees Hof van Justitie

23/02/2018
Bron: Claeys & Engels
Geschreven door: Utopix

Een bereikbaarheidsdienst waarbij een werknemer thuis moet zijn om binnen de 8 minuten na een oproep aanwezig te zijn op de werkplaats is volgens het Europees Hof van Justitie arbeidstijd.

Lees meer

Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren

22/02/2018
Bron: Vandelanotte, René Van Asbroeck
Geschreven door: Utopix

Bedrijfsrevisoren staan zeer dicht bij het bedrijfsgebeuren van hun cliënt. Via verschillende analyses en verslagen maken zij een waarheidsgetrouw overzicht van het economisch gebeuren op. Maar wat is de waarde van deze verslagen voor de fiscus?

Lees meer

Vooruitbetaalde kosten: backservicepremie niet geviseerd!

22/02/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

De nieuwe wet van 25 december 2017 met betrekking tot de hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet in een bijzondere regeling met betrekking tot vooruitbetaalde kosten. 

Lees meer

De update van het pandrecht: wat moet u weten

26/01/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

OP 1 JANUARI 2018 IS EEN MODERNE UPDATE VAN HET PANDRECHT IN WERKING GETREDEN. DE VERNIEUWING WORDT IN HET BIJZONDER GEKENMERKT DOOR DE MOGELIJKHEID EEN PANDRECHT TE VESTIGEN ZONDER DAADWERKELIJKE AFGIFTE VAN HET IN PAND GEGEVEN ROEREND GOED. DERGELIJK BEZITLOOS PAND WAS TOT OP HEDEN UITSLUITEND MOGELIJK VOOR HET PAND OP EEN HANDELSZAAK.

Lees meer

Fiscale implicaties van cryptomunten (of bitcoins)

13/02/2018
Bron: Vandelanotte, Diego Vercruysse en Eline Delerue
Geschreven door: Utopix

Gezien de recente cryptocurrency-hype, is beleggen in bitcoins meer dan ooit een hot topic. Net zoals bij heel wat andere beleggingen kunnen er naast verliezen ook (grote) meerwaarden worden gerealiseerd. Kan de fiscus meegenieten van het rendement dat u behaald heeft of niet?

Lees meer

Het nieuwe erfrecht

12/02/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

VANAF 1 SEPTEMBER 2018 IS HET NIEUWE ERFRECHT VAN KRACHT. DIT ZAL VOOR VEEL MENSEN EEN HEUSE VERANDERING MET ZICH MEEBRENGEN ZEKER OP HET VLAK VAN VERMOGENSPLANNING.

Lees meer

De codextrein raast door het landschap van de Ruimtelijke ordening

16/02/2018
Bron: Ockier advocaten, meester Nele Doutry
Geschreven door: Utopix

De Omgevingsvergunning klinkt nog wat onwennig of er is al opnieuw een nieuw decreet in werking getreden. Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen in zake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, de zogenaamde...

Lees meer

Nationale rechtelijke instanties kunnen in geval van fraude het detacheringsformulier A1 buiten toepassing laten

16/02/2018
Bron: Odigo advocaten, meester Kurt Devos

Breaking news. 6 februari 2018 brengt een nieuwe mijlpaal in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Lees meer

De hervormde vennootschapsbelasting, wat is er veranderd?

13/02/2018
Bron: VGD
Geschreven door: Utopix

Sinds 1 januari 2018 is de hervormde vennootschapsbelasting van kracht. Deze hervorming brengt ook voor u als ondernemer heel wat wijzigingen met zich mee. Onze experts hebben deze voor u haarfijn uitgelegd in een begrijpelijke nota.

Lees meer

Beding van aanwas

02/02/2018
Bron: Deknudt Nelis advocaten
Geschreven door: Utopix

Een beding van aanwas kan vereenvoudigd worden gedefinieerd als een overeenkomst tussen twee partijen over goederen waarvan zij beiden eigenaar zijn, en waarbij wordt afgesproken dat wie het langste leeft van beide partijen al deze goederen krijgt.

 

Zowel vanuit burgerrechtelijk als vanuit fiscaal oogpunt heeft het beding van aanwas een interessante uitwerking.

Lees meer

De nieuwe anti-witwaswet

23/01/2018
Bron: Alexander Mondy- Ockier & Partners advocaten
Geschreven door: Utopix

De nieuwe Anti-witwaswet : Wat verandert er voor U als vastgoedmakelaar ?

Lees meer

Utopix Gazette

22/01/2018
Bron: Utopix
Geschreven door: Utopix

Editie1/ Voorjaar 2018

There's a new player in town. En dat mag u heel letterlijk nemen! Utopix schiet uit de startblokken en organiseert heel binnenkort bij u in de buurt juridische en fiscale seminaries.

Ontdek ze in onze 'Gazette'.

Lees meer