Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en diensten van UTOPIX Comm.V., met zetel te 8793 Waregem, Schoendalestraat 53, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0676.421.580 (hierna: Utopix), behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant (hierna: Klant). De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Utopix aangepast worden.

2. Prestaties

De prestaties van Utopix bestaan uit het organiseren van opleidingen, studiedagen, etc. en strekken ertoe informatie te verschaffen aan de Klant. Deze prestaties worden hierna aangeduid als “Opleidingen”. De Klant aanvaardt dat Utopix geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de inhoud van de Opleidingen om aan specifieke behoeften van de Klant te beantwoorden. Utopix neemt alle redelijke maatregelen om te voorzien dat de Klant kan buigen op zo volledig, getrouw en juist mogelijke informatie. Utopix geeft hier evenwel geen garantie toe. Dit geldt zowel voor de Opleidingen als voor de ter beschikking gestelde documenten.

3. Totstandkoming overeenkomst

Inschrijvingen kunnen slechts bij elektronische of schriftelijke kennisgeving gebeuren. Een overeenkomst tussen de Klant en Utopix zal blijken uit de facturatie. Daarentegen scheppen commerciële documenten en aanbiedingen van Utopix geen verbintenissen in hoofde van Utopix. Telefonische inschrijvingen worden in principe niet aanvaard.

4. Ter beschikking gestelde documentatie

De documentatie die tijdens de Opleidingen ter beschikking wordt gesteld, mogen niet, geheel of gedeeltelijk, vertaald, aangepast en/of verveelvoudigd worden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Utopix. De documentatie heeft enkel als doel een aanvulling op en een hulpmiddel voor de Opleiding zelf te zijn.
Teksten en/of logo’s van Utopix op zowel documentatie als op de website zijn auteursrechtelijk beschermd.

5. Aansprakelijkheid

Behoudens de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid is Utopix niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de Opleidingen.
Utopix is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Utopix is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant, noch is Utopix aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Utopix wordt weerhouden, is Utopix er maximaal toe gehouden de Opleidingen te vervangen en, indien mogelijk is, de prijs terug te betalen.

6. Annulering en wijziging van gegevens

Utopix zal evenwel alle redelijke maatregelen nemen teneinde de geplande Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorzienbare of niet te vermijden omstandigheden (zoals onder andere: ziekte, tekortkomingen van docenten of leveranciers van Utopix, een te lage opkomst, etc.), kan Utopix de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie eenzijdig wijzigen. In deze gevallen kan de Klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de Klant betaalde facturen op vraag terugbetaald (evenwel zonder interest of schadevergoeding).
Wanneer de Klant verhinderd zou zijn voor een Opleiding, kan de Klant zich laten vervangen door een collega, mits dit voorafgaandelijk en schriftelijk gemeld wordt aan Utopix. Bij ontstentenis van een schriftelijke melding kan een administratieve kost van 50,00 EUR aangerekend worden.
De Klant kan eveneens opteren om in dergelijk geval de Opleiding kosteloos te annuleren of over te schakelen naar een deelname aan een andere sessie van dezelfde Opleiding. Dergelijke overschakeling of kosteloze annulering dient schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan Utopix 2 werkdagen voordat de Opleiding, waarvoor initieel werd ingeschreven, van start zou gaan. Wanneer de Klant in gebreke blijft dit te doen, is de volledige prijs van de Opleiding verschuldigd.

7. Betaling

De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen op de maatschappelijke zetel van Utopix. Waanneer een factuur niet tijdig betaald wordt is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd van 8,5%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 50,00. Dit beding sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen uit. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de hoofdsom. De prijzen van Utopix zijn, behoudens anders vermeld, voor de Opleidingen inclusief documentatie, catering, boeken, accommodatie en zijn exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van inschrijving door de Klant.
De deelnemer is steeds samen met de inschrijver en de (rechts)persoon op wiens naam desgevallend gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Utopix. De Klant mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd het volledige bedrag of een deel van de door hem verschuldigde bedragen afhouden, of overgaan tot een compensatie.
Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de Leverancier. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
Utopix houdt zich het recht voor schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant ten opzichte van Utopix, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden.

8. Verwerking van gegevens

De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Utopix en kunnen worden aangewend voor zowel administratieve als commerciële doeleinden, doch worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens zijn eigendom van Utopix en zullen dit blijven.
De Klant kan steeds om mededeling en verbetering vragen van zijn gegevens. Wanneer de Klant geen commerciële informatie van Utopix wenst te ontvangen, of indien de klant het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden wenst te stoppen, zal de Klant dit schriftelijke ter kennis brengen aan Utopix.

9. Geschillen

De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Utopix zich bevindt, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil, dat voortspruit uit de overeenkomst, dat beheerst wordt door het Belgisch recht.