logo.svg

Winkelmandje is leeg

Algemene voorwaarden

1.Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en diensten van UTOPIX Comm.V.,
met zetel te 8793 Waregem, Schoendalestraat 53, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0676.421.580 (hierna: Utopix),
behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant
(hierna: Klant). De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Utopix aangepast worden.


2.Prestaties
De prestaties van Utopix bestaan uit het organiseren van opleidingen, studiedagen, etc. en strekken ertoe informatie
te verschaffen aan de Klant. Deze prestaties worden hierna aangeduid als “Opleidingen”. De Klant aanvaardt dat
Utopix geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de inhoud van de
Opleidingen om aan specifieke behoeften van de Klant te beantwoorden. Utopix neemt alle redelijke maatregelen
om te voorzien dat de Klant kan buigen op zo volledig, getrouw en juist mogelijke informatie. Utopix geeft hier
evenwel geen garantie toe. Dit geldt zowel voor de Opleidingen als voor de ter beschikking gestelde documenten.


3.Totstandkoming overeenkomst
Inschrijvingen kunnen slechts bij elektronische of schriftelijke kennisgeving gebeuren. Een overeenkomst tussen de
Klant en Utopix zal blijken uit de facturatie. Daarentegen scheppen commerciële documenten en aanbiedingen van
Utopix geen verbintenissen in hoofde van Utopix. Telefonische inschrijvingen worden in principe niet aanvaard.


4.Ter beschikking gestelde documentatie
De documentatie die tijdens de Opleidingen ter beschikking wordt gesteld, mogen niet, geheel of gedeeltelijk,
vertaald, aangepast en/of verveelvoudigd worden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Utopix.
De documentatie heeft enkel als doel een aanvulling op en een hulpmiddel voor de Opleiding zelf te zijn.
Teksten en/of logo’s van Utopix op zowel documentatie als op de website zijn auteursrechtelijk beschermd.


5.Aansprakelijkheid
Behoudens de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid is Utopix niet verantwoordelijk voor schade (zowel
materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de Opleidingen.
Utopix is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van
de algemene kosten. Utopix is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van
de overeenkomst door de Klant, noch is Utopix aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks
veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een
fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Utopix wordt weerhouden, is Utopix er maximaal toe gehouden
de Opleidingen te vervangen en, indien mogelijk is, de prijs terug te betalen.


6.Annulering en wijziging van gegevens
Utopix zal evenwel alle redelijke maatregelen nemen teneinde de geplande Opleidingen te laten plaatsvinden. Door
onvoorzienbare of niet te vermijden omstandigheden (zoals onder andere: ziekte, tekortkomingen van docenten of
leveranciers van Utopix, een te lage opkomst, etc.), kan Utopix de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data
of de locatie eenzijdig wijzigen. In deze gevallen kan de Klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname
aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van
hogervermelde situaties, worden eventueel door de Klant betaalde facturen op vraag terugbetaald (evenwel zonder
interest of schadevergoeding).
Wanneer de Klant verhinderd zou zijn voor een Opleiding, kan de Klant zich laten vervangen door een collega, mits
dit voorafgaandelijk en schriftelijk gemeld wordt aan Utopix. Bij ontstentenis van een schriftelijke melding kan een
administratieve kost van 50,00 EUR aangerekend worden.

De Klant kan eveneens opteren om in dergelijk geval de Opleiding kosteloos te annuleren of over te schakelen naar
een deelname aan een andere sessie van dezelfde Opleiding. Dergelijke overschakeling of kosteloze annulering dient
schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan Utopix 2 werkdagen voordat de Opleiding, waarvoor initieel werd
ingeschreven, van start zou gaan. Wanneer de Klant in gebreke blijft dit te doen, is de volledige prijs van de Opleiding
verschuldigd.


7.Betaling
De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen op de maatschappelijke zetel van Utopix. Waanneer een factuur niet
tijdig betaald wordt is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd van 8,5%, alsook
een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 50,00. Dit beding sluit geenszins aanvullende
schadevergoedingen uit. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de
hoofdsom. De prijzen van Utopix zijn, behoudens anders vermeld, voor de Opleidingen inclusief documentatie,
catering, boeken, accommodatie en zijn exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het
moment van inschrijving door de Klant.
De deelnemer is steeds samen met de inschrijver en de (rechts)persoon op wiens naam desgevallend gevraagd wordt
te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Utopix.
De Klant mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd het volledige bedrag of een deel van de
door hem verschuldigde bedragen afhouden, of overgaan tot een compensatie.
Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op
het adres van de maatschappelijke zetel van de Leverancier. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn
aanvaard.
Utopix houdt zich het recht voor schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen
van de Klant ten opzichte van Utopix, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende
financiële zekerheden.


8.Verwerking van gegevens
De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Utopix en kunnen worden aangewend
voor zowel administratieve als commerciële doeleinden, doch worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens
zijn eigendom van Utopix en zullen dit blijven.
De Klant kan steeds om mededeling en verbetering vragen van zijn gegevens. Wanneer de Klant geen commerciële
informatie van Utopix wenst te ontvangen, of indien de klant het gebruik van zijn gegevens voor commerciële
doeleinden wenst te stoppen, zal de Klant dit schriftelijke ter kennis brengen aan Utopix.


9.Geschillen
De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Utopix zich bevindt, zijn bevoegd om
kennis te nemen van ieder geschil, dat voortspruit uit de overeenkomst, dat beheerst wordt door het Belgisch recht.